Arbetsbeskrivning

Jägarlobbyn och de statliga pengarna

Lena Pettersson
2015-09-17

KATEGORI

Etermedia riks

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Annika H Eriksson, producent

PUBLICERINGSDATUM

2016-02-22

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Kaliber, Sveriges Radio P1

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Svenska Jägareförbundet lobbar framgångsrikt mot politiker för sina egna frågor bland annat om rovdjur som varg. Samtidigt har de ett uppdrag från regeringen värt miljoner att stå för objektiv information om samma frågor. Kaliber har granskat Jägareförbundets dubbla stolar och kunnat visa att de statliga pengarna ger ökade lobbymuskler för förbundet att driva sina egna intressen. Vi har också kartlagt den kritik som riktats mot att staten år efter år ger uppdrag till Svenska Jägareförbundet utan upphandling, och vi har visat hur Jägareförbundet gång på gång lobbat bort den kritiken och på så sätt kunnat behålla sin särställning.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Kaliber har visat hur en enskild organisation har skaffat sig – och behållit – en särställning inom ett område där såväl politiker som allmänhetens åsikter går vitt isär.

Vi har visat hur en enskild organisation får statliga pengar för att ge objektiv information till bland annat allmänheten i frågor som rör jakt, samtidigt som man lobbar framgångsrikt för att påverka politiken i samma frågor.

Vi har granskat kopplingarna mellan Svenska jägareförbundet och de politiker som beslutar om pengar till förbundet. Och vi har kunnat visa hur Svenska jägareförbundet hittills lyckats lobba bort all kritik och alla förslag att ta bort dess priviligierade ställning.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Två tips, det ena var ganska allmänt om att jaktlobbyn behövde granskas, det andra handlade om att Svenska jägareförbundets statliga bidrag nyligen starkt ifrågasatts inom regeringskansliet men dokumentet hade "försvunnit".

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Jag jobbade med att systematiskt kartlägga flera olika områden:
1. Vad använder Svenska jägarförbundet de statliga pengarna till? Vilka krockar uppstår mellan statens krav på objektivitet och jägareförbundets lobbyverksamhet? Jag gick igenom Svenska jägareförbundets bloggar, web-sidor och informationsmaterial.
2. Hur ser kopplingarna ut mellan Svenska jägareförbundet och politiker i riksdag och regering? Jag klarlade vilka vägar in till politiken som står öppna för förbundet.
3. Hur har Svenska jägareförbundets statliga uppdrag granskats och ifrågasatts genom åren, och vad har hänt med ifrågasättandena och utredningarna? Jag sökte i diarier och arkiv och talade mer personer som tidigare jobbat med frågorna.

Jag jobbade också med att hitta det dokument som "försvunnit" på regeringskansliet och som, skulle det visa sig, starkt ifrågasatte om regeringens uppdrag till Svenska jägareförbundet är lagligt.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Flera öppna källor: kontakter med politiker och tjänstemän, diarier och arkiv, årsredovisningar med mera.

Kontakter med en rad personer som på olika sätt hade insyn i hur kopplingarna mellan politiker och Svenska jägareförbundet och som kunde hjälpa mig i jakten på att få fram kritiska dokument som aldrig blivit offentliga.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

En svårighet var att hitta det dokument som enligt ett tips upprättats på regeringskansliet men som sedan försvunnit från såväl diarier som arkiv. Enligt tipset fanns en förhoppning om att den nya regeringen skulle sätta stopp för ett något som enligt tjänstemän på regeringskansliet gav Svenska jägareförbundet ett lobbyförsprång jämfört med andra intressen och organisationer. Men utredningen gick nu inte att hitta och det rådde stor tystnad om vad den egentligen innehöll.

Det skulle krävas ett grundligt och systematiskt arbete för att få fram dokumentet. Det handlade dels om att kartlägga vilka som kunde ha haft tillgång till det, dels vilka som skulle kunna ha ett intresse av att ge den till mig.

En annan svårighet var att även om Svenska jägareförbundet uppdrag är reglerat i ett avtal med staten så var det ändå oklart exakt vad uppdraget innebär, och Svenska jägareförbundet ändrade sina uppgifter om hur de tolkar uppdraget efterhand som arbetet fortskred.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Cirka tre månader

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Programmet togs upp av flera tidningar och tidskrifter som bevakar jakt och jordbruksfrågor.

Det togs också upp av lokal media främst i de områden där det finns en livlig diskussion om rovdjur.

Granskningen uppmärksammades också av djurrätts- jakt- och miljöorganisationer på webb och sociala medier.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej, inte så vitt jag vet.