Arbetsbeskrivning

Myndigheten med de stora öronen

Susanne Pettersson
2018-09-03

KATEGORI

Magasin

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Anna Rytterbrant

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Eva Jacobsson

PUBLICERINGSDATUM

2018-04-18

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Hem & Hyra. Film finns på https://www.youtube.com/watch?v=fjcF6ZCToeA

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Myndigheten med de stora öronen handlar om hur radiotjänst beskylls för fusk och oschysta metoder i jakten på licenspengar. Hem & Hyra visar med sin granskning hur två tidigare bedrägeridömda bröder jobbar som tv-kontrollanter och tjänar miljoner på att anmäla tv-innehav hos personer som inte har tv eller inte har haft tv:n på vid kontrollanternas besök.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Det är första gången tv-kontrollanters sätt att arbeta så omfattande granskas och brister avslöjas. Hem & Hyra hade en hypotes om att två tv-kontrollanter utnyttjar sin ställning för egen ekonomisk vinning. Detta undersöktes systematiskt och bekräftades undan för undan genom ett journalistiskt fotarbete i kombination med granskningar och sammanställningar av allmänna handlingar. För att ytterligare belägga undersökningen gjordes slutligen ett antal ljudmätningar av en ljudfirma för att få veta hur troligt det är tv-ljud hörs ut i trapphus. Grävet avslöjar dessutom hur myndigheten har ett tydligt maktövertag mot hyresgäster i utsatta områden och mot personer med svenska som andraspråk.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Genom ett tips som kom till reportern då hon tidigare skrivit om hur Radiotjänst kontrollant påstått att han sett en tv i en bostad där allt man ser från dörren är en våningssäng. Tipsaren hade läst artikeln och föreslog att vi borde gå vidare.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi begärde ut rapporter som kontrollanterna fyller i vid sina besök. Vi valde 10 slumpvis utvalda datum. Det blev nästan 700 blanketter som vi gjorde en excellfil av och granskade. Då framgick tydligt det mönster tipsaren hade talat om. Det överensstämde även med blanketter som vi hade fått av tipslämnaren:

Två kontrollanter, som är bröder, har betydligt fler kontrollrapporter där någon kryssat ett erkännande av tv-innehav – men där namnteckning saknades. De sticker även ut på andra sätt jämfört med andra kontrollanter. De hör tv-ljud genom dörrar som ingen öppnar.

Vi gjorde kontroller av de två kontrollanterna i offentliga register, som visade att de är dömda för bedrägerier vid tidigare anställning, har en rad andra domar och att de har stora skulder, bland annat skulder till sin arbetsgivare Radiotjänst. Kontrollen visade också att de har mycket höga inkomster jämfört med andra kontrollanter.

Vi gick sen i deras fotspår för att gräva djupare och se om bröderna hade fog för sina påståenden i kontrollrapporterna. I dem påstods bland annat att få hyresgäster öppnar dörrarna i vissa områden. Enligt Radiotjänst var förklaringen att det rörde sig om så kallade utsatta områden där de boende påstods vara mer otrygga och rädda. Vi ville ta reda på om kontrollanternas uppgifter stämde och besökte två orter där kontrollanterna hade särskilt många ”sett/hört tv – men ingen öppnar”.

Vi ringde på samma dörrar som kontrollanterna besök – och blev insläppa. Vi mötte hyresgäster som berättade historier som gick stick i stäv med kontrollanternas. De hade visst öppnat dörrarna. De hade visst varit hemma. Och i vissa fall hade de ingen tv fast kontrollanterna påstod sig ha hört motsatsen genom att lyssna vid dörrar. De uttryckte maktlöshet. Över att de inte förstod språket och över att de inte förstod hur Radiotjänst hade rätt att säga att de ska betala för en tv som inte fanns eller som inte hörts. Andra var upprörda över att de sagt att de inte hade tv – men att kontrollanten ändå fyllt i att de erkände tv innehav.

Vi hörde inga tv-ljud genom stängda dörrar ut i trappuppgångarna. För att ytterligare ta reda på hur stor sannolikheten är att tv-ljud hörs ut i trapphus, bestämde vi oss för att anlita någon som kunde mäta ljud. Efter mycket sökande efter firmor som mäter ljud i förhållande till hörsel, fann vi ÅF Infrastructure Ljud och Vibrationer. Firman gjorde omfattande mätningar hos tre hyresgäster i miljonprogramsområdet Vivalla som haft besök av de två kontrollanterna. I två av hushållen fanns en dator och platta, men tv-kontrollanten hade påstått sig höra tv. I det tredje hushållet fanns en tv. Mätningarna gjordes med olika volymer på tv:n, datorn och plattan och med olika avstånd från ytterdörren.

Mätningen bekräftade ytterligare hypotesen om brödernas tveksamma arbetsmetoder. Den visade att det är väldigt svårt att höra ljud ut i trappuppgångar. Om en hyresgäst har sin tv nära placerad ytterdörren med hög volym eller om man öppnar brevinkastet – så kan man höra ljud. Men rapporten slår fast att det ändå är svårt att avgöra vilken slags ljud det är man hör. Det kan vara en tv, men det kan också vara en radio eller en dator. Mätningarna visade också att det var minst troligt att ljudet hörts ut från den lägenhet där det faktiskt fanns en tv.

I det läget avslutade vi själva granskningen och övergick till att göra ansvarsutkrävande intervjuer med Radiotjänst och de två bröderna.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Allmänna handlingar från Radiotjänst, Skattemyndigheten, Kronofogden, flera tingsrätter, JO, Förvaltningsrätten i Luleå. Ursprungstipsaren. Källskyddad intervjuperson. Chefer vid radiotjänst, telefonintervjuer med personer som vi fann genom Radiotjänst allmänna handlingar, fysiska intervjuer med personer vi fann genom dörrknackning, telefonintervjuer med personer som vi fann genom JO. Telefon och sms-intervju med en av kontrollanterna. Ljudmätning av en oberoende ljudmätningsfirma som lämnade en rapport.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Problem 1: Inledande språkproblem. Flera av de hyresgäster vi talat med har inte svenska som första språk och har inledningsvis haft svårt att förstå att vi inte är från Radiotjänst. Eller inte vetat vad Radiotjänst är. Men genom att vara väl förberedd och tala sakta och använda tolk vid två tillfällen – har det löst sig.

Problem 2: För att initialt få veta hur tv-kontrollanter ska arbeta kontaktade vi Radiotjänst, men nekades arbetsbeskrivningar. Hur vi löste det kan vi inte beskriva på grund av källskydd. Delvis fick vi information hos JO där vi fann anmälningar av kontrollanter och kunde läsa att de ska eftersträva kontakt med dem de besöker. Vi fick också veta att kontrollanter inte får hitta på att de hör saker och egentligen inte alls ska lyssna aktivt vid dörrar.

Problem 3:
Bristen på statistik från Radiotjänst för att på något sätt verifiera det stora antalet kontrollrapporter där ingen öppnat dörren eller skrivit på. Nu kunde vi dock via både ursprungstipsaren, svaren från Radiotjänst och vår källskyddade intervjuperson känna oss säkra på att det inte ingår i kontrollanternas arbetsbeskrivningar att jobba så som de två granskade gör.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Totalt cirka 2 månad. Heltid.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Trots publicering mitt under krisen i Svenska Akademin uppmärksammades granskningen i Nya Kristinehamnsposten, Karlskoga tidning, Nya Wermlands-Tidningen, Samnytt och Omni. TV 4 hade med inslaget i båda sändningarna den dagen. Det twittrades också en hel del om jobbet. Granskningen uppmärksammades även på högsta politiska nivå. I riksdagens ställdes en fråga om Radiotjänsts arbetsmetoder till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Jobbet är är PO-anmält, men utreds fortfarande.