Arbetsbeskrivning

Operation mörkläggning

Eva Burman
2020-09-28

KATEGORI

Mindre dagstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Jimmy Persson

Namn: Johannes Tångeberg

Namn: Roger Sundberg

Namn: Robin Folkö

Namn: Simon Uggla

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2020-05-01

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Sörmlands medias tre titlar Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter har ett gemensamt grävnav bestående av Robin Folkö, Johannes Tångeberg och Simon Uggla. Under våren har denna grupp tillsammans med reportrarna Roger Sundberg och Jimmy Persson, granskat hur pandemin drabbat sörmlänningarna. Och granskningen har landat i två delar. Första delen har blottlagt hur myndigheterna tillsammans mörkat uppgifterna om smittspridning och döda. Kommunerna och Regionen i Sörmland har samordnat avslagen, hur de ska formuleras, man har gemensamt beslutat att skjuta på avslagen framför sig i tid. Och kommunerna har också blandat in Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i sammansvärjningen. De har hjälpt till att undanhålla allmänheten informationen. Man har gått så långt att man redigerat om upprättade allmänna handlingar och slängt stora mängder mail mellan regiondirektören och kommundirektörerna, mitt under granskning. Allt för att förhindra att media får tag i uppgifterna.

Myndigheterna har nekat oss allmänna handlingar på grumliga grunder – med det är ändå offentlighetsprincipen som har varit vår väg in. Bevisen fanns i mail och mötesanteckningar med de inblandade.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Granskningen är ett viktigt bidrag i modern tids största kris - Coronapademin. Man kan konstatera att myndigheterna misslyckats i detta stresstest. När MSB betonar vikten av öppenhet och transparens för att stärka tilliten i en kris beslutar sig myndigheterna för att göra precis tvärt om. Man lägger locket på. Första delen i vår granskning visar att mörkläggningen går hela vägen upp till nationell nivå. Metoden i granskningen är dessutom klassisk. Idogt grävande med hjälp av offentlighetsprincipen har lett till detta avslöjande. Sörmlands Media gör det dessutom i en gemensam granskning i vårt nyligen upprättade grävnav - vi vill medvetet satsa på gräv nu och i framtiden.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi noterade frånvaron att kritiska frågor på den dagliga presskonferensen samtidigt som dödstalen i Sörmland skenade. Det fattades ett beslut i nyhetsledningen att det var dags att granska hur väl våra kommuner klarade av att skydda våra äldre. Vi begärde därför ut antal smittade och var de fanns i den kommunala äldreomsorgen, detta för att se om det skilde sig åt mellan boenden eller kommuner. Begäran om uppgifter nekades oss först muntligt av alla kommuner. Och när vi begärde dem skriftligt var de exakt likadant formulerade, de kom även samma dag, och det tog en vecka att få avslaget. Vi förstod omedelbart att det var frågan om en samordning. Mailloggar begärdes ut, sedan intressanta mail och mötesanteckningar vilket bekräftade konspirationen.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi har nyttjat offentlighetsprincipen, vi har begärt ut mailloggar, för att senare kunna hitta intressanta ärenderader eller mailkonversationer. Dessa har sedan begärts ut. Liksom alla mötesanteckningar i de olika samarbetsforum som finns mellan kommuner, region, länsstyrelsen mm
Men även anonyma källor med stor insyn, läkare, vårdpersonal, anhöriga och andra.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Mail, mötesanteckningar, intervjuer med källor som var mycket oroliga att bli identifierbara.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Myndigheterna har på olika sätt försökt försvåra arbetet under hela våren. Först genom att neka oss uppgifterna, sedan missförstå begäran om uppgifter, se bilaga. Men även genom att redigera i upprättade minnesanteckningar. Vi har även mött ett hårt motstånd från politiker, politiska sekreterare och kommunikatörer som lagt mycket tid på att försöka angripa granskningen i sociala medier genom att försöka påtala formfel. De har kapat trådar och försökt att svämma över dessa med kritik för att på det sättet styra debatten i våra egna delningar. Men läsarmottagandet har varit enormt. Vilket stöd! Detta har stärkt vårat varumärke i vårt spridningsområde. Granskningar är väl investerad tid för ett modernt mediehus.
Men vi kan även notera att alla instanser nu lägger stor vikt vid att misstolka skriftliga förfrågningar vilken lyfter vikten att formulera sig exakt. Vi bad aldrig om sammanställningar, ändå tolkar myndigheterna oss på det sättet. Det är då viktigt att förtydliga att uppgiften kan finnas i en potentiell handling, att man vill ha uppgiften på vilket sätt den än finns, som en helhet eller var och en för sig. Det är en ny erfarenhet. Något man kanske tom skulle sprida i branschen. Det är knappast unikt för de myndigheter vi granskat nu.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Mörkläggningen, hur kommundirektörer, regiondirektören, kommunikationsdirektörer, chefsjurister och ansvariga förvaltningschefer lagt oerhört mycket tid på en komplicerad mörkläggning för att undanhålla information från allmänheten.

Men också hur behjälpliga Socialstyrelsen varit, liksom FHM i att hjälpa kommunerna i mörkläggningen.

Den andra delen, att Myndighetssverige mitt i en kris tagit fram riktlinjer för hur våra äldsta ska hållas borta från sjukhusen och offras trots att samma myndigheter varje dag skryter om att det aldrig rått vårdplatsbrist. 75 procent av dom som dött i Sverige har funnits inom äldreomsorgen. När vi konfronterar Socialstyrelsen nekar dom till att råden tagits i bruk trots larm om detta över landet. Istället menar dom att ansvaret ligger hos de enskilda läkarna, som alltså följt myndighetens råd.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Granskningen pågick under 1 månad innan första publicering. Vi har haft dagliga möten med gruppen under våren, spånat vinklar, prioriterat och planerat fortsättningar. Vi har efter första publiceringen fått en mängd nationella tips som har lett till nya avslöjanden. Total6t har granskningen renderat i ett 30-tal artiklar. Publiceringen pågår fortfarande och i veckan ska kommuner och regionen yttra sig till JO som inlett granskning. Det väntas även domar i KR samt eventuellt prövningstillstånd hos HFD.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Granskningen har fått nationell uppmärksamhet och läsarreaktionerna har varit enorma. Vi har fått nya prenumeranter och det har stärkt uppfattningen av vikten med grävande journalistik och varför det är värt att prenumerera. Myndigheterna har inte uppskattat granskningen och man har lagt en del tid åt att misskreditera oss på alla sätt man kan, indirekt i sociala medier.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.