Arbetsbeskrivning

Plankningen

Marit A Israelsson
2022-02-03

KATEGORI

Etermedia lokal

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Marit Israelsson

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2021-11-12

VAR PUBLICERADES JOBBET?

SVT nyheter Västerbotten

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Genom att visa i rörlig bild hur det går till när byggjobbare plankar in på sin egen arbetsplats blottlades ett missförhållande som många försökt vifta bort trots att det är känt i branschen vilka problem det finns med fusk, svartjobb och annan arbetslivskriminalitet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/arbetare-plankar-in-for-att-jobba-pa-bygget-av-batterifabriken-i-skelleftea

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Googla Northvolt och du får närmare 2 miljoner träffar, i de allra flesta fall benämns företaget positivt och som en viktig drivande kraft den gröna omställningen i klimatkrisen. En hel värld riktar blickarna mot Skellefteå där en överväldigande majoritet är helt igenom positiv till satsningen. Då är det inte helt enkelt att som lokalreporter ifrågasätta något över huvud taget. Här händer nu massor, fort går det och då börjar det genas i kurvorna. Man hör mycket men ingen pratar. Det här jobbet visar hur viktigt det är att vi har fri och självständig journalistik även lokalt. Att vi orkar titta åt ett annat håll också. Få kollegor vet hur mycket arbete jag la ner i grundresearch. Det här jobbet har redan förändrat saker, och jag tror att det kommer mer.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Jag har följt etableringen av en batterifabrik sedan 2017. Hösten 2020 gjorde jag ett ifrågasättande reportage om arbetsmiljön utifrån ett covidperspektiv. När det sedan var flera hundra arbetare på plats från världens alla hörn försökte jag leta upp och prata med folk för att få en lägesbild. Varken anställda eller entreprenörer vågade, fick eller ville prata med mig officiellt. När jag fick höra att det jobbade människor där inne som inte visste vilket land de befann sig i kände jag ett ansvar att ta reda på om det verkligen stämde.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

När fotarbetet inte gav resultat genom att få någon att berätta framför kamera vände jag mig till det offentliga istället för att använda anonyma källor. Sökte först i utstationeringsregistret på Skellefteå och sorterade bort de som inte fanns på ”rätt adress”, gjorde sedan begäran hos Arbetsmiljöverket för att få ut ”hela” informationen. Fick en Excelfil med närmare 1500 namn och närmare 100 företag. Kollegan Lotta Sima hjälpte till att sortera igen. Sökte sedan manuellt i Arbetsmiljöverkets diarum på varenda underentreprenör men det blev ohanterligt. Förstod tillslut att ”inspektion inom övrig tillsyn: myndighetsgemensamma kontroller inom RMS” kunde handla om arbetslivskriminalitet och begärde ut dessa handlingar. Tack vare det kunde jag berätta om inspektioner ingen känt till och innan Arbetsmiljöverket utrett dem klart. Handlingarna visade att många hade jobbat för mycket. Tog kontakt med fackförbund för att få veta hur många av UE som hade kollektivavtal. Har man kollektivavtal kan man göra avsteg från arbetstidslagen. Tex. Det blev början och två inslag.
Jag fick också åka dit ut till området flera gånger i omålad bil bara för att se hur allt fungerade och såg ju då människor som gick in på området utan att registrera sig.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Inofficiella som kunnat berätta saker som inte kan återges. Tex människor från länder utanför EU om sina villkor. Många officiella. Flera myndigheter. Bad till exempel Skatteverket om hjälp med att kolla alla företag på min lista men där är i princip bara skattebesluten offentliga. Branschorganisationer och intresseorganisationer har jag varit i kontakt med. Läst många rapporter om bland annat arbetslivskriminalitet. Lyssnat på webinarium om fusk i byggbranschen. Osv.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Vilka slutsatser kan man egentligen dra av att människor jobbar för mycket eller saknar kollektivavtal? Kanske vill en hel del av dom det, kanske tjänar de ändå bra i förhållande till vad de skulle ha tjänat i sitt hemland. Vilka slutsatser kan man dra av att folk plankar in på sin arbetsplats? Har de bara glömt kortet, inte fått det osv? Misstänkliggör vi hårt arbetande företag och människor på ett orättfärdigt sätt?
Det var därför viktigt att det fanns många (fler än vad som publicerades) exempel på plankningar för att om möjligt visa på ett systemfel. Svårt i våra korta format redovisa mer än det mest basala. Svårt också att göra det tydligt i bild då jag ville blurra så pass hårt att ingen skulle kunna känna igen tex företagsloggor.
Ända fram till dagen före publicering menade Northvolt att ID06 och Skatteverkets personalliggare inte hängde ihop, vilket inte stämde. Att jag gick till botten med det var ju också en viktig premiss för jobbet.
Man kan ju förledas att tro att det ska vara enkelt att att få folk att prata på det som nu kallas för "norra Europas största byggarbetsplats" men entreprenörer skriver ju kontrakt om att inte göra det. Även lokala företag är måna om att vara lojala.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/arbetare-plankar-in-for-att-jobba-pa-bygget-av-batterifabriken-i-skelleftea

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/fackforbund-rasar-mot-arbetssituationen-vid-northvolt-ett-i-skelleftea-och-hotar-med-blockad

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/myndigheten-arbetsmiljoverket-bekraftar-misstankt-brott-mot-arbetsmiljolagen-vid-northvolt-i-skelleftea

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Jag började lite på sidan om göra kollar i slutet av september, början av oktober. Jobbade med annat parallellt men intensivjobbade slutet av oktober och publicerade första jobben 2 november, plankningen 12 november.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Knappt två veckor senare gjorde ett flertal myndigheter vad medier har kallat för ”en razzia” på området, en gemensam arbetsplatsinspektion i samverkan mot arbetslivskriminalitet. Man kontrollerade allt från ekonomisk brottslighet till människohandel. Bland annat kontrollerades 49 utländska arbetare och av dem tvingades 12 lämna landet för att de inte har rätt att vara och arbeta här. De personerna kom från några av Europas och världens fattigaste länder och hade löner långt under kollektivavtalade löner. Förutom brott mot utlänningslagen fann man brott mot arbetstidsregler, arbetare som inte fanns i utstationeringsregistret och de som inte fanns registrerade i personalliggaren. Hos myndigheter pågår fortfarande utredningar efter denna inspektion. Flera av varandra oberoende myndighetspersoner har uttryckt att SVT:s granskning haft betydelse.
Northvolt skapade efter detta ett åtgärdsprogram för att försöka möta problemen som man tidigare trott att man hade kontroll på. En av representanterna för bolaget uttryckte att jag har förändrat.
Det är något fler framhållit utifrån aspekten att batterifabriken ”sätter ribban” för vilka villkor som kommer att gälla på alla de arbetsplatser som nu och framöver uppstår i norr samband med den så kallade ”världsledande gröna omställningen”.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

Alla tre jobben jag relaterat in fick riksgenomslag och bred spridning. Inte minst för att TT tog jobben. Mest oväntade var väl kanske SVT:s satirprogram Svenska nyheter. Har själv medverkat hos tex SR och pratat om detta. Genomslaget har fortsatt. När jag vid jul kunde följa upp första nyheten genom att berätta att flera företag får miljonböter för att de brutit mot arbetsmiljölagen, fick det också genomslag nationellt.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej