Arbetsbeskrivning

Visselblåsaren

Mattias Rapp
2018-01-08

KATEGORI

Etermedia lokal

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Mattias Rapp

Namn: Bodil Ljungberg

Namn: Martin Trygg

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Nina Funke, Susanna Johansson, Erica Stenback, Sigrid Ribjer, Torbjörn Påhlman

PUBLICERINGSDATUM

2017-10-23

VAR PUBLICERADES JOBBET?

SVT Dalarna lokala sändningar

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

SVT Dalarna avslöjar att den tidigare korruptionsskandalen i Falun, som kretsade kring upphandlingar av gatuentreprenader, var långt större än vad som framkom då. Att kommunala tjänstemän bjudits på travkvällar där pengar att spela för delades ut. Att det i anslutning till kontrakt på stora entreprenader ordnades möten där det egentligen bara dracks alkohol.

Att det fortsatt är problem med direktupphandlingar då man inte har något system för att undvika felaktigheter och att i stort sett samtliga förvaltningschefer gör fel.

En anonym visselblåsare anmälde en av förvaltningscheferna för korruption i samband med hennes upphandlingar. SVT Dalarna avslöjar att den anmälan lämnades in på falska grunder, och att den anonyma visselblåsaren var hennes chef - tillika kommunens högsta tjänsteman, kommundirektör Dan Nygren. Och att anklagelserna lämnades in i vad som ser ut som ett försök att göra sig av med förvaltningschefen. Kommundirektören avgår i anslutning till avslöjandet.

Då det bara går att fylla i ett datum för publicering följer här en lista på de viktigaste delarna:

23 oktober : Tjänstemän tog emot gåvor - var femte dag i tre års tid

24 oktober : Svårt att följa lagen – Falun får kritik

25 oktober: SVT avslöjar - kommundirektör försökte avsätta toppchef

26 oktober: Fackförbund reagerar - "oacceptabel arbetsmiljö"

30 oktober: Politiker kritiska till kommunledningen

31 oktober: Kommundirektören slutattesterade för tio gånger så mycket

7 november: Kommundirektören avgår

8 november: Kommunen: vi ska granska fakta

9 november: Kommundirektörens nya uppdrag

10 november: Därför får kommundirektören behålla sin lön - strider mot avtalet

13 november: Revisionen kräver utredning

14 november: Extern utredning diskuteras

16 november: Det blir en extern utredning

7 december: Utredningen ska granska media

12 december: Kommundirektören raderade tusentals mejl

13 december : Extra kommunstyrelsesammanträde angående mediagranskning

15 december: IT-chef: Raderade mejlen är borta

19 december: Falu kommun gör helt om – ingen mediegranskning

21 december: Kommundirektören får sluta på dagen

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Efter en omfattande korruptionsskandal under åren 2011-2013 fokuserade Falu kommun på att komma tillrätta med problemen. Bland annat inrättades en visselblåsarfunktion dit anställda kunde vända sig med misstankar om korruption.

SVT Dalarna har visat dels hur mycket mer omfattande korruptionen var, att fler kommuner än Falun var inblandade och att visselblåsarfunktionen, tvärtemot tanken med systemet, använts i ont uppsåt av kommunens högsta tjänsteman.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Under våren 2017 publicerades en revisionsrapport som friade en förvaltningschef från flera anklagelser riktade av en visselblåsare. I den togs exempel på felaktiga upphandlingar upp, vilket vi började titta närmare på under hösten. En av medarbetarna har tidigare jobbat mycket med korruptionen i Falun och har stor insyn i organisationen, vilket förde oss in på flera spår som landade i en serie avslöjanden.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Genomgång av protokoll och handlingar som beskriver möten mellan entreprenörer och tjänstemän - samkört med fakturor från träffarna entreprenörerna stått för och som visar vad man ätit och druckit.
Genomgång av sammanställningar i excel som visar vilka tjänstemän som tagit emot gåvor av entreprenörer, i vilken omfattning, under vilken tidsperiod och i fall alkohol varit inblandat.
Genomgång regler och riktlinjer för upphandlingar samt regelverk för visselblåsarfunktionen i Falu kommun.
Vi har begärt ut telefonlistor för att kunna se vilken kontakt och med vem berörda nyckelpersoner haft i samband med olika skeenden.
Vi har även begärt ut mängder med mejl för att titta på kommunikationen mellan personerna och kunna belägga vilken information man haft vid olika tidpunkter.
Begäran att få ta del av raderade mejl, vilket nekats.
Överklagat och fått rätt av kammarrätten då Falu kommun nekat oss ta del av medarbetarenkäter, i syfte att titta på chefernas förtroende för kommundirektören.
Intervjuer med inblandade. I ett första steg kring hur man hanterade den tidigare kända korruptionen. Frågorna kretsade mycket kring fall man såg strukturella problem eller ansåg att det rörde sig om ett fåtal individer. Senare försökte vi ringa in visselblåsarärendet men då gjorde sig kommundirektören oanträffbar och vägrade kommentera våra uppgifter annat än via mejl.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Öppna källor i form av offentliga handlingar som protokoll, mejl och telefonloggar.

Anonyma källor i form av personer med insyn som kunnat bidra med information och kunnat leda oss vidare framåt.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Falu kommun har vid flera tillfällen hävdat sekretess på handlingar vi ansett varit offentliga. Även vid tillfällen då vi slutligen fått ut handlingar har det dröjt på grund av sekretessprövning.
Kommundirektören vägrade ställa upp på intervju inför avslöjandet att han själv var visselblåsare. Han meddelade först att han skulle kommentera saken i efterhand, men åkte på semester i direkt anslutning till publiceringen. Vi erbjöd honom intervju vid flera tillfällen och förklarade att vi även kunde publicera den oklippt och i sin helhet på sajt. Istället sade han upp sig direkt vid hemkomst igen. Utan att någon gång ställa upp på ansvarsintervjun.
I december avslöjar också SVT Dalarna att han raderat samtliga mejl fram till 2017.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

De tre mp4-filer med inslagen vi bifogar:
1.Tjänstemän tog emot gåvor - var femte dag i tre års tid
2.Svårt att följa lagen – Falun får kritik
3.SVT avslöjar - kommundirektör försökte avsätta toppchef

Bifogar en rad pdf-filer från uppföljande publiceringar. Det allra mesta har gått i broadcast antingen som inslag eller som telegram.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Arbetet påbörjades i skiftet augusti/september. Från och med mitten av september drev vi grävet som ett projekt under sex veckor där två reportrar och en redaktör jobbade heltid med saken.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Lokalmedia har hängt på och refererat avslöjandena. DT har i efterhand avslöjat flera saker i anslutning till SVT:s gräv som hänger ihop med historien.
Kommunen har tillsatt en utredning och en politiker i kommunstyrelsen har JO-anmält kommundirektören som en följd av våra avslöjanden.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja. Det är anmält av en politiker i kommunstyrelsen, Svante Parsjö Tegnér (L).
Anledningen är att Kommunstyrelsen mot hans vilja ville att en extern utredning även skulle titta på ifall media gjort något som kunde föranleda en anmälan till Granskningsnämnden eller PO. Något han ansåg vara slöseri med skattepengar, och därför själv lämnade in en anmälan. Han har dock ingenting att anmärka på i våra reportage.